Info pro členy

Provozní a návštěvní řád

By 28. 10. 2020 22 února, 2021 No Comments

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD fotbalového areálu Tělovýchovné jednoty Baník Švermov z.s.

(dále jen Provozní a návštěvní řád)

 

I. ÚVOD

1. Provozovatelem sportovního areálu je Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s.,
IČ: 48703877, se sídlem Kladno – Švermov, ul. Fr. Oplta 1262 (dále jen „provozovatel“).

2. Vlastníkem pozemků, na nichž se nachází sportovní areál; budovy s číslem popisným 1262, k.ú. Hnidousy; a stavby občanského vybavení, která jsou součástí sportovního areálu je provozovatel.

3. Sportovní areál mimo jiné zahrnuje tato sportoviště:
– hlavní travnaté hřiště s přírodním trávníkem
– hřiště s umělým trávníkem III. generace s osvětlením

Součástí areálu jsou kromě budovy uvedené v odstavci 2. tohoto článku, dále také tribuna, zastřešená pergola a bufet, odpočinková zóna s rybníčkem a veřejným ohništěm.

II. SPRÁVA A PROVOZ

1. Sportovní areál je určen pro provozování sportovní činnosti fotbalového klubu a ostatní sportovní aktivity. Na základě dohody s provozovatelem je možné ve výjimečných případech v určenou dobu a za sjednaných podmínek vyčlenit jednotlivá sportoviště a provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny, technické zázemí, tělocvična a klubovny, pro kulturní a společenské aktivity, popř. pro školská, sportovní a společenská zařízení a organizace.

2. V záležitostech a v rozsahu stanoveném tímto Provozním a návštěvním řádem zastupuje provozovatele osoba správce. Provozovatel je povinen na webových stránkách www.tjbaniksvermov.cz zveřejnit jméno správce a jeho kontaktní údaje.
Osobou zodpovědnou za dodržování tohoto Provozního a návštěvního řádu, za technický provoz a stav hřiště, je odpovědný pracovník provozovatele David Nedvěd, kontaktní spojení: tel. 604 234 643, e-mail:baniksvermov@centrum.cz.

3. Provozovatel odpovídá za provozní a technické podmínky užívání hracích ploch a přístup na hřiště nebo do jejich částí; dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního a návštěvního řádu, a dodržování ostatních platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží na ochranu a hospodárné využívání majetku, na dodržování dobrých mravů, řádné užívání areálu včetně zařízení a vybavení. Veškeré užívání hrací plochy podléhá jeho příkazům a rozhodnutím. Provozovatel může z oprávněných důvodů vstup do těchto prostor na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

4. Provozovatel dále zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy s tím, že sekání trávy a jiné práce spojené s údržbou povrchu hřišť za pomoci mechanizace je standardně prováděno dle potřeby, avšak práce mohou být započaty nejdříve v 6:00 a ukončeny ve 22:00.

5. Uživateli areálu jsou všichni, kteří vstupují do sportovního areálu nebo na jednotlivá sportoviště – hráči, trenéři, vedoucí družstev včetně návštěvníků, apod.

6. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době a pouze do prostor, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno. Vstup do areálu a pobyt v něm je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem a interních předpisů, především tohoto Provozního a návštěvního řádu a dále upozornění a pokynů správce areálu či jiného odpovědného pracovníka provozovatele.

Provozní a návštěvní řád je zveřejněn na internetové adrese: www.tjbaniksvermov.cz a dále viditelným způsobem vyvěšen na informační tabuli u vchodu do areálu a uvnitř areálu.

7. Při nedodržení tohoto Provozního a návštěvního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování zařízení ze strany osob, budou tyto osoby správcem nebo jinými odpovědnými osobami provozovatele z areálu vykázány, popř. budou brány, nebo jejich zákonní zástupci k přímé odpovědnosti za způsobené škody.

8. Do areálu nebude vpuštěna nebo bude případně vyvedena z prostor areálu každá osoba, u níž bude důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě, že dotyčná osoba na vyzvání neopustí areál, je správce areálu nebo jiná odpovědná osoba provozovatele oprávněna přivolat Městskou policii Kladno nebo Policii ČR.

9. Uživatel areálu je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu nebo vlastníku v plné výši. Náhrada veškerých škod způsobených uživateli bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

10. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel ani vlastník neodpovídá. Dále provozovatel ani vlastník neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení nebo vybavení sportovišť.

11. Provozovatel ani vlastník nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení.

12. Používání ozvučovací aparatury k veřejné hudební produkci je v celém areálu povoleno jen s podmínkou dodržování zákonem stanovených hlukových limitů a za předpokladu, že její používání není zakázáno k tomu oprávněným orgánem.

13. V celém areálu je přísný zákaz kouření toto je povoleno pouze na místech vyznačených a k tomuto účelu přizpůsobených

14. Provozní doba:

Provozní doba areálu: denně 08:00 – 22:00
Dopolední hodiny pro školy a školní akce, vždy po informování provozovatele. Pro ostatní zájemce po telefonické dohodě se správcem areálu.

Všechna hřiště jsou přístupná denně.
Informace o provozu hřišť jsou včetně aktuálního rozpisu fotbalových utkání zveřejněny na webových stránkách: www.tjbaniksvermov.cz
Provozovatel zveřejňuje ve lhůtě minimálně 7 dní před začátkem příslušné fotbalové sezóny (jarní x podzimní) na svém webu aktuální rozpis fotbalových utkání s uvedením začátku utkání.

III. NAVAZUJÍCÍ PROVOZNÍ POKYNY

1. Hřiště mohou být v případě nedostatku přirozeného světla v závislosti na ročním období osvětlena umělým stožárovým osvětlením.

2. Pro režim sportovišť platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy, zejména týkající se hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.

3. Činnost na sportovištích je plánována, organizována a vždy řízena trenérem nebo jiným odpovědným vedoucím, který při tréninku přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto Provozního a návštěvního řádu.

4. Uživatelé sportovišť se chovají dle zásad slušného chování, dodržují kázeň a pokyny odpovědné osoby (trenéra) tak, aby svým chováním neohrožovali zdraví své nebo jiných uživatelů a svým projevem neobtěžovali své okolí.

5. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými.

6. Vstup na travnatou plochu hřiště je povolen pouze hráčům a trenérům, a to jen v době určené pro tréninky, utkání či turnaje s podmínkou použití povolené sportovní obuvi.

7. K vybavení fotbalového areálu a tréninkovým pomůckám jsou všichni povinni chovat se tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě zjištění jakékoliv závady, poškození věcí, je povinnost toto nahlásit správci, popř. trenérům.

8. Ve sportovním areálu zejména v prostorách hracích ploch je zakázáno požívání alkoholických nápojů s výjimkou piva, to neplatí pro prostory provozované restaurace, kde je povoleno prodávat, podávat a konzumovat alkoholické nápoje za podmínek daných zákonem.

9. Ve sportovním areálu a prostorách ploch hřišť je dále zakázáno kouření, manipulovat se skleněnými lahvemi, požívat omamných či toxických prostředků, sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, volně pouštět psy a nezajišťovat úklid jejich exkrementů, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, věšet se na ochranné sítě a branky, neodborně
s nimi manipulovat, podlézat je a jinými způsoby je překonávat, překonávat oplocení sportovišť, překonávat vnější oplocení areálu, manipulovat s ostrými předměty, přesouvat, poškozovat nebo demolovat vybavení a zařízení areálu.

10. V areálu dále platí zákaz ničení zeleně a venkovního inventáře areálu, vnášení zbraní jakéhokoliv druhu, jakož i předmětů, které lze jako zbraň použít, zákaz vstupu návštěvníků na hrací plochu, házení předmětů jakéhokoliv druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele sportovního areálu, pro odpovědné pracovníky provozovatele a správce areálu.

2. Provozovatel je povinen všechny uživatele areálu s tímto provozním řádem prokazatelně seznámit. Za prokazatelné seznámení se v případě diváků považuje uvedení textu upozornění na povinnost dodržování Provozního a návštěvního řádu na vstupence na sportovní, kulturní

či společenskou akci pořádanou provozovatelem.

3. Tento Provozní a návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01.2020.

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba tel. 155

Městská policie tel. 156

Policie ČR tel. 158

Hasiči tel. 150

 

Správce areálu: Bělohradský Ivan…. tel. 731 920 066

V Kladně 01.01.2020

David Nedvěd Předseda TJ Baník Švermov

 

 

Tomáš Vydra

Tomáš Vydra

Administrátor webu a sociálních sítí